Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 31/7/2017

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : ” Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ” .