Ερώτηση για την εγκατάσταση συστήματος βιντεο-επιτήρησης σε σχολείο της Παλλήνης

Ερώτηση για την εγκατάσταση συστήματος βιντεο-επιτήρησης σε σχολείο της Παλλήνης

Κάμερες εγκαταστάθηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και παρά την εκπεφρασμένη και απολύτως αιτιολογημένη αντίθεση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και της Ένωσης Γονέων Παλλήνης. Η εγκατάστασή τους όχι μόνο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε σχέση με τους περιορισμούς που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά ούτε είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι συνέπειες που η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων.

Με αυτό το σκεπτικό καταθέσαμε ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών για να διαπιστώσουμε το σύννομο της εγκατάστασής τους και να διερευνήσουμε το κατά πόσο σκοπεύουν να δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους να εγκαταστήσουν κάμερες στα σχολεία της χώρας;

Αναλυτικά η ερώτηση:

Όπως καταγγέλλει ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» στις 23/1/2021 εγκαταστάθηκε σύστημα βιντεο-επιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης. Αυτό έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και παρά την εκπεφρασμένη και απολύτως αιτιολογημένη αντίθεση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και της Ένωσης Γονέων Παλλήνης.

Η εγκατάσταση συστήματος βιντεο-επιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης αποτελεί μη αναγκαίο και δυσανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό μέτρο, ενώ σε κάθε περίπτωση απαιτείται προ της λήψεώς του η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 – εφεξής ΓΚΠΔ).

Σύμφωνα με την νομοθεσία η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στους Δήμους, δυνάμει του άρθρου 204§8 Ν. 4610/2019, να εγκαθιστούν συστήματα βιντεο-επιτήρησης σε χώρους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, τελεί υπό τους περιορισμούς, τους οποίους θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, προκειμένου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, δηλαδή σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου.

Στην προκειμένη περίπτωση ο τόπος εγκατάστασης του συστήματος βιντεο-επιτήρησης, στον οποίο προαυλίζονται μικρά παιδιά, δημιουργεί ένα πλαίσιο αυστηρής τήρησης των εκ του νόμου περιγραφόμενων κριτηρίων για το σύννομο της επεξεργασίας των δεδομένων, αφού, όπως μνημονεύεται στο άρθρο 18§1 της Οδηγίας 1/2011 ΑΠΔΠΧ «Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών». Ο κίνδυνος δε αυτός υφίσταται ακόμα και αν οι συσκευές αυτές βρίσκονται εκτός λειτουργίας, διότι δημιουργείται το αίσθημα ότι πολύ πιθανό να βρίσκεται ο πολίτης υπό παρακολούθηση (ιδ. υπ’ αριθ. 77/2009 απόφαση ΑΠΔΠΧ).

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.         Με ποια διαδικασία αποφασίστηκε η τοποθέτηση καμερών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, ερήμην του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της εν λόγω σχολικής μονάδας;

2.         Είναι στις πολιτικές προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει δυνατότητα στους Δήμους να εγκαταστήσουν κάμερες στα σχολεία της χώρας;