Δήλωση για τις κάμερες βιντεο-επιτήρησης στα σχολεία της Παλλήνης

Δήλωση για τις κάμερες βιντεο-επιτήρησης στα σχολεία της Παλλήνης

Την 1/3/2021 καταθέσαμε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με θέμα: «Εγκατάσταση συστήματος βιντεο-επιτήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης».

Τα ερωτήματα που απευθύναμε τότε ήταν:

  • Με ποια διαδικασία αποφασίστηκε η τοποθέτηση καμερών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, ερήμην του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της εν λόγω σχολικής μονάδας;
  • Είναι στις πολιτικές προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει δυνατότητα στους Δήμους να εγκαταστήσουν κάμερες στα σχολεία της χώρας;

Με την υπ’ αριθμόν 3058/Απόφαση 60/2021 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Δήμος Παλλήνης υποχρεώνεται μέσα στο χρονικό διάστημα τριών μηνών να προσκομίσει μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών με την οποία να αιτιολογείται, για κάθε μία κάμερα ξεχωριστά, η πλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Κατευθυντήριων Γραμμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσωπικών Δεδομένων.

Η μελέτη αυτή ουδέποτε διενεργήθηκε από το Δήμο Παλλήνης.

Ειδικά για τα σχολεία, η απόφαση υποχρεώνει τον Δήμο να ζητήσει τη γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, των γονέων και κηδεμόνων και των μαθητών (αν υπάρχουν μαθητικά συμβούλια). Κατόπιν της παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας η Αρχή θα επανεξετάσει το ζήτημα για να κρίνει εάν υπάρχει συμμόρφωση του καταγγελόμενου Δήμου ως προς τις υποδείξεις της Αρχής, αλλιώς θα ληφθούν διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του.

Η απόφαση της Αρχής δικαιώνει το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Παλλήνης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Αλέξανδρος Δελμούζος” και τις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης που είχαν προσφύγει με ξεχωριστές αναφορές-καταγγελίες για την εγκατάσταση των συστημάτων βιντεο-επιτήρησης και οι καταγγελίες τους αποτέλεσαν αφορμή για την Ερώτησή μου.